KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

enmesi konusunda son derece titiz davranmakta ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için her türlü tedbiri almaktayız.

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin muayenehanemiz tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.sengulozdek.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi kısmından ulaşabilirsiniz.

1) Veri sorumlusu: Prof. Dr. Şengül Özdek

İletişim Bilgileri: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level Ofis No: 3/19 Çankaya Ankara

Tel: 05327716219

03122857445

2) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik, sosyal medya platformları (whatsapp, instagram, facebook, vb) veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Sizlerden topladığımız kişisel veriler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

– Adınız soyadınız

– TC kimlik numaranız, pasaport numaranız

– Doğum yeriniz ve tarihiniz

– Cinsiyetiniz,

– Adresiniz,

– Telefon numaranız,

– E-posta adresiniz,

– Size atadığımız hasta protokol numaranız,

– Özel sağlık sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz,

– Laboratuvar sonuçlarınız,

– Test, tahlil ve tetkik sonuçlarınız,

– Muayene verileriniz,

– Reçete bilgileriniz

– Posta, telefon, faks, e-posta, sosyal medya ve benzeri kanallar ile bize ulaştığınız taktirde paylaştığınız diğer verileriniz.

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

– Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme

– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

– Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama

– Muayenehanemizin iç işleyişini planlanma ve yönetme

– Hizmetlerimizi ve sağlık politikalarımızı geliştirmek amacıyla analiz yapma

– Faturalandırma yapılması;

– Kimliğinizin doğrulanması

– Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması

– Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme

– Sunduğumuz hizmetlerle ilgili geri bildirim sunma ve elde etme

– Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla

– İlaç veya tıbbi cihaz temini amacıyla

4) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımız, hukuk danışmanlarımız, hizmet sağlayıcılarımız, kanunen kişisel verileri paylaşmakla yükümlü olduğumuz kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

5) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kanuna uygun yöntemlerle muayenehanemize iletmeniz durumunda talepleriniz tarafımızdan mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

· Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

· Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

· Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

· Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

6) Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

· Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Veri Sorumlusuna başvuru yapabileceklerdir.

· Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

· İstenilen talebin yazılı ve ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla adresimize iletilmesi,

· Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

· Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

· Veri sorumlusu başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.