Yurtiçi Yayınlar

YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİM:

1. Özdek ŞC, Önol M, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Retina sinir lifi tabakası kalınlığındaki yaşa bağlı değişikliklerin sinir lifi analizatörü ile değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji, Mart 1999, cilt 6, sayı 1, 54-57.
2. Özdek Ş, Gürelik G, Köksal M, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Maküler delik cerrahisindeki yenilikler ve cerrahi sonuçlarımız. Retina-Vitreus, 1999, 7:31-37.
3. Özdek ŞC, Önol M. Retina sinir lifi analizatörü ile retina sinir lifi tabakasının değerlendirilmesi (Güncelleştirilen konu). Retina-Vitreus, 1999, 7:1-7.
4. Özdek Ş, Önol M, Çam M, Hasanreisoğlu B. Bir Peters’ anomali olgusunda korneadaki histopatolojik değişiklikler. Olgu Sunusu. MN Oftalmoloji Aralık 1999, cilt 6 sayı 4, 394-396.
5. Özdek Ş, Bilgihan K, Akata F, Önol M, Hasanreisoğlu B. Photorefractive keratectomy in myopic astigmatism. Gazi Medical Journal, 1999, 10:16-20.
6. Özdek ŞC, Ünal M, İleri F, Hasanreisoğlu B. Orbita blow-out kırıklarında cerrahi tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji Aralık 1999, cilt 6 sayı 4, 382-385.
7. Oğuz H, Karadere S, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. “Vitrektomi yapılmış silikon dolu gözlerde göz içi basıncının değerlendirilmesinde Tono-Pen ile Goldman applanasyon tonometresinin klinik olarak karşılaştırılması”. Retina-Vitreus, 2002: 8; 262-266.
8. Adıgüzel U, Özdek Ş, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. “Komplike retina dekolmanlarında uygulanan gevşetici retinotomi ve retinektomi: Uzun dönem sonuçlarımız ve son görmeyi belirleyen faktörler”. Retina-Vitreus, 2000: 8; 235-245.
9. Göl B, Özdek Ş, Adıgüzel U, Hasanreisoğlu B. “Maküla deliğine bağlı retina dekolmanı bulunan dejeneratif miyop hastalarda cerrahi tedavi”. T. Oft. Gaz. 31, 13-17, 2001.
10. Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Önol M, Hasanreisoğlu B. “Katarakt cerrahisine bağlı nukleus luksasyonlarında aynı veya farklı seanslarda nukleus ekstraksiyonu cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi”. Retina-Vitreus 2002;10:76-82.
11. Hasanreisoğlu B, Özdek Ş. “Diyabetik Retinopatide güncelleşen vitrektomi endikasyonları”. Retina-Vitreus 2001;9:188-193.
12. Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Optik sinir druseni olan diyabetik retinopatili bir olguda anterior iskemik optik nöropati. Retina-Vitreus 2001; Özel sayı:40-43.
13. Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Gronblad-Strandberg sendromu ile birlikte görülen bir Stargard olgusu. Retina-Vitreus 2001; Özel sayı:36-39.
14. Özdek ŞC, Bilgihan K, Akata F, Önol M, Hasanreisoğlu B. Lamellar keratoplasti tekniklerindeki son yenilikler. T. Oft. Gaz. 2002, Vol 32, sayı 4/1, 624-628.
15. Özdek Ş, Sarı A, Altınsoy A, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Eksojen endoftalmide tedavi yaklaşımı ve sonuçlarımız. Retina-vitreus 2002;10:177-183.
16. Sarı A, Özdek Ş, Bilgihan K, Akata F, Hasanreisoğlu B. LASIK başarılı ve tatminkar bir yöntem mi? MN Oftalmoloji, 2002, Cilt 9 Sayı 3, 255-258.
17. Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Sarı A, Hasanreisoğlu B. Ani görme kaybı ve geçici oftalmopleji ile seyreden bir olguya tanısal yaklaşım. Retina-Vitreus Ekim 2002; Özel sayı: 24-29.
18. Konuk O, Özdek Ş, Gürelik G, Öztürk S, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Temporal arterden uygulanan sisplatin tedavisi sonrası gelişen oküler ve orbital toksisite. Retina-Vitreus Ekim 2002; Özel sayı: 30-35.
19. Gürelik G, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Hipotonili bir olguda papilödem-makülopati ve pars plana vitrektomi ile tedavisi. Retina-Vitreus Ekim 2002; Özel sayı: 36-43.
20. Sarı A, Özdek Ş, Gürelik G, Önol M, Hasanreisoğlu B. Hiperornitinemi ile seyreden bir koryoretinal distrofi: Gyrate Atrofi. Retina-Vitreus, 2002;10:293-299.
21. Özdek Ş, Akpek S, Gürelik G, Göl B, Ilgıt E, Hasanreisoğlu B. Akut santral retinal arter tıkanıklıklarında selektif intraarteriel fibrinolitik tedavi. Retina-Vitreus 2003; 11: 30-35.
22. Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Retinal ven dal tıkanıklığı tedavisinde arteriovenöz kılıf dekompresyonu. Retina-Vitreus 2003; 11: 47-53.
23. Kulaçoğlu DN, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Oküler tutulumlu Behçet hastalığında klinik bulgular. Retina-Vitreus 2003; 11: 19-29.
24. Özdek Ş. İntraoküler gazlar (Güncelleştirilen konu). Retina-Vitreus, 2003;11(2):98-101.
25. Kulaçoğlu DN, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Ailevi exudatif vitreoretinopatide görsel ve anatomik sonuçlar. Retina-Vitreus, 2003;11(2): 142-149
26. Özdek Ş, Özdoğan S, Önol M, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Panretinal fotokoagülasyonun retina sinir lifi tabakası üzerine etkisinin NFA-GDx ile değerlendirilmesi. Retina Vitreus, 2003; 11: 250-255.
27. Yülek FT, Özdek Ş, Önol M, Akata F, Hasanreisoğlu B. Ön segment gelişim anomalilerinde tanı dağılımı ve hastaya yaklaşım. MN Oftalmoloji, 2003; 10: 202-205.
28. Özdek Ş, Aydın B, Aksoy S, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Vitrektomize bir gözde katarakt cerrahisi, teknik seçimi, cerrahi zorluklar, muhtemel komplikasyonlar ve tedavisi. Retina Vitreus, 2003;11: özel sayı: 23-25.
29. Gürelik G, Urgancıoğlu BŞ, Aydın B, Konuk O, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Ciddi hipotoniyle seyreden VKH sendromlu bir olguda cerrahi tedavi. Retina Vitreus, 2003;11: özel sayı: 28-32.
30. Bozan EA, Özdek Ş, Gürelik G, Konuk O, Hasanreisoğlu B. İntravitreal silikon alınması sonrası nüks retina dekolmanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji; 13: 13-17, 2004.
31. Özdek Ş, Gürelik G, Öztürk S, Akbatur H, Akata F, Hasanreisoğlu B. Management of retinal detachments in eyes with choroidal coloboma. Gazi Med Journal; 2003;14:51-56.
32. Sarı A, Gürelik G, Özdek Ş, Akata F, Hasanreisoğlu B. Komplike retina dekolmanında silikon yağı kullanımı: 525 olguda sonuçlar ve kompikasyonlar. Retina-Vitreus, 2004;12: 97-102.
33. Bahçeci U, Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Oftalmolojide kullanılan deneysel hayvan modelleri. T Klin Oftalmoloji 2004,13:109-116.
34. Özdek Ş, Özdoğan S, Gurelik G, Bahçeci U, Akata F, Hasanreisoğlu B. Oküler cerrahiye sekonder gelişen konjonktiva defektlerinin rekonstrüksiyonunda amniyotik membran uygulaması. MN Oftalmoloji, 2005;12: 242-5.
35. Yülek F, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentoza ile birlikte spontan lens resorbsiyonu olan bir olgu. TOG, 2005;35 (Ocak-Şubat): 41-47.
36. Özdek S, Altınsoy A, Adıgüzel U, Sezer C, Hasanreisoglu B, Bilgihan K. Mekanik epitel debridmanı sonrası topikal vitamin-E ve askorbik asid uygulamasının keratosit apoptozisine etkisinin tavşan gözünde incelenmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, 2004; 13:175-179.
37. Konuk O, Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Gürelik G, İleri F, Ünal M. Sino-Orbital Mantar Enfeksiyonlarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. MN Oftalmoloji, 2004; 11: 351-355.
38. Konuk O, Bahçeci U, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Akkiz oküler motor apraksi. MN Oftalmoloji, 2005;12:52-4.
39. Sezgin T, Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Psödotümör serebriye bağlı tek taraflı papilödem. MN Oftalmoloji MN Oftalmoloji 2005, 12:55-57.
40. Hasanreisoğlu B, Özdek S. Proliferatif diabetik retinopatinin cerrahi tedavisindeki son gelişmeler. Retina Vitreus, 2004; (Özel Sayı) 12:249-254.
41. Hondur AM, Özdek Ş, Aydın B, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Vitreoretinal cerrahide lokal anestezi: Sekonder cerrahide primer cerrahi kadar etkili mi? Ret-Vit, 2005; 13: 45-48.
42. Onaran Z, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentozalı bir olguda maküler delik ve cerrahi tedavisi. Ret-Vit 2005;13: 223-226.
43. Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Önol M, Hasanreisoğlu B. Mikrokornea ve konjenital kataraktlı olgularda sekonder göz içi lens implantasyonu ve klinik izlem: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2005;14:99-104.
44. Özdek Ş. Toksokara endoftalmili bir olguda tanı zorlukları ve tanısal vitrektomi. Ret-Vit 2005;13: Özel sayı: 51-54.
45. Gürelik G, Özdek S, Hasanreisoğlu B. Bilateral hemorajik maküla kistli bir bebekte vitrektomi. Ret-Vit 2005;13: Özel sayı: 31-34.
46. Kağnıcı B, Özdek Ş. Yaş tip senil maküla dejeneresansında yeni medikal tedavi yöntemleri. Ret-Vit, 2005, 13 (4);327-331.
47. Özdek Ş, Hondur A, Gürelik G, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Retina pigment epitelinin patern distrofisi ve koroidal neovaskülerizasyon. Ret-Vit, 2006: 14:11-16.
48. Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Gürelik G, Motercimzadeh G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna bağlı gelişen gizli koroidal neovasküler membran tedavisinde transpupiller termoterapi : Uzun dönem sonuçlarımız. Ret-Vit, 2006;14 (2):95-100.
49. Şerif N, Özdek Ş, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Vitreusa disloke intraoküler lenslerde cerrahi tedavi yaklaşımları ve sonuçlarımız. Ret-Vit, 2006;14 (3):181-4.
50. Özdoğan S, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Koroidal osteoma sekonder gelişen koroid neovaskülerizasyonunda fotodinamik tedavi. Ret-Vit, 2006 ;14 (3): 221-4.
51. Özdek Ş. İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrası dirençli glokom. Glo-Kat, 2006;1:219-220.
52. Dinç UA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrasında Psödomonas aeruginosa endoftalmisi. Ret-Vit 2006; 14: 311-313.
53. Göncü T, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Üveitlerin tedavisinde posterior subtenon triamsinolon kullanımının etkinliği ve komplikasyonları. Ret-Vit 2007; 15:35-39.
54. Kurtulmuşoğlu M, Göncü T, Yeğin A, Konuk O, Özdek Ş, Yağcı M. Bilateral optik disk ödeminin seyrek görülen bir nedeni olarak POEMS sendromu. MN Oftalmoloji, 2007; 14: 66-68.
55. Abdulgani A, Gürelik G, Aydın B, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Vitreoretinal cerrahide pupiller membran gelişimi: Risk faktörleri ve klinik seyir. Ret-Vit 2007; 15: 171-181.
56. Özmen MC, Özdek Ş. Yaş tip SMD tedavisinde intravitreal bevacizumab enjeksiyonu sonrası retina pigment epitel yırtıkları. Ret-Vit, 2007; 15:231-237.
57. Özmen MC, Özdek Ş. Retina Ven Tıkanıklıklarına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde Güncel Tedavi Yöntemleri. Ret-Vit, 2008; 16 (1):1-8.
58. Kurtulmuşoğlu M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Optik disk ödemine eşlik eden peripapiller koroidal neovasküler membran. Ret-Vit, 2008; 16 (2):145-148.
59. Tök L, Urgancıoğlu B, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Zon 1 prematürite retinopatisinde tedavi sonuçları ve prognoz. MN Oftalmoloji, 2008; 15(2): 101-105.
60. Özdek Ş, Urgancıoğlu B. Nanoftalmusa sekonder gelişen eksudatif retina dekolmanı ve dört kadran derin sklerektomi ile tedavisi. Ret-Vit, 2008; 16 (3):239-242.
61. Yüksel E, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Psödofakik retina dekolmanlarının tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması. Ret-Vit, 2008; 16 (4):263-268.
62. Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Akut fulminan seyir gösteren bilateral Behçet üveiti ve tedavisi. Ret-Vit, 2008; 16 (4):291-294.
63. Özdek Ş, Özmen MC. A simple surgical technique for repair of iridodialysis. Turk J Med Sci, 2009, 39: 317-319.
64. Özdek Ş. Koroid yeni damarlarının cerrahi tedavisinin günümüzdeki durumu. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, Retina-Vitreus Cerrahisi Özel sayısı, 2009; 2: 66-71.
65. Özdek Ş. Neovasküler senil maküla dejenerasyonunda lezyon aktivitesini değerlendirmede yeni bir klinik aktivite skorlaması. Retina-Vitreus, 2009; 17:159-164.
66. Aydın B, Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Bilateral central serous chorioretinopathy in a patient treated with systemic corticosteroids for retrobulbar neuritis. Retina-Vitreus, 2009; 17:210-212
67. Gün FA, Özdek Ş, Kurt G, Hasanreisoğlu B. Koroidal melanomlu bir olgunun gamma knife radyocerrahi yöntemi ile tedavisi: 2 yıllık izlem. Retina-Vitreus, 2009; 17:217-221.
68. Özdek Ş. Suprakoroidal hemorajilerde yaklaşım. Güncel konu. Ret-Vit, 2009; 17: 233-237.
69. Hüse N, Özdek Ş, Erdinç A, Hasanreisoğlu B. Association between central corneal thickness and ARMD. Ret-Vit, 2009; 17: 251-254.
70. Yalçın B, Kalkancı A, Gürelik F, Fidan I, Kuştimur S, Özdek Ş. Moksifloksasin ve Amfoterisin B kombinasyonunun candida türleri üzerine in vitro sinerjistik etkisi. Mikrobiyol Bul 2010; 44: 65-70.
71. Aktaş Z, Hondur AM, Özdek Ş, Önol M. Pediatrik katarakt cerrahisinde güncel yaklaşımlar. Glo-Kat, 2010; 5: 1-5.
72. Özdek Ş. Retinal Distrofiler, Ret Vit, 2010; 18, Özel sayı: 125-133.
73. Yüksel E, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Meme kanserli bir olguda seöz retina dekolmanı: Koroidal metastaz mı? Santral seröz korioretinopati mi? Ret-Vit, 2010;18:318-320.
74. Şekeryapan B, Özdek Ş, Özmen MC, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna Bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon Tedavisinde Tek Başına Bevacizumab veya Fotodinamik Tedavi ile Kombinasyon: 12 Ay Sonuçları. Ret-Vit, 2011;19:97-102.
75. Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Pediatrik endoftalmi olgularında 9 yıllık takip sonuçlarımız. Ret-Vit, 2011, 19: 171-174.
76. Özmen MC, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Yaş tip SMD tedavisinde tek doz intravitreal Bevacizumab tedavisine olumsuz yanıt. Ret-Vit, 2011, 19: 237-240.
77. Özdek Ş. Genç hastalarda retinal vasküler sorunlar. Önsöz. Ret-Vit, 2011, 19, Özel sayı, 1-2.
78. Hondur AM, Aydın B, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. TTT for retinal capillary hemangiomas in Von Hippel Lindau Disease. Ret-Vit, 2011, 19, Özel sayı, 61-63.
79. Özdek Ş. Diabetik maküla ödeminde laser tedavisinin yeri. Retina Vitreus. 2012;20:Özel sayı: 66-70.
80. Kantarcı FA, Özdek Ş. Koroid malign melanomları: Konservatif tedaviler. Güncel Konu. Retina Vitreus. 2012;20:79-87.
81. Hasanreisoglu M, Ünlü M, Özdek Ş, Aktaş Z, Hasanreisoğlu B. 52 yaşında erkek hastada Behçet Hastalığı tanısı koyduran akut optik nöropati. Ret Vit 2013;21:71-3.
82. Ekici F, Karaca EE, Aktaş Z, Özdek Ş. Düğümsüz Z-sütür yöntemi ile skleral fiksasyonlu GİL implantasyonu. Glo-Kat, 2013;8:12-6.
83. Ozdek S, Sekeryapan B, Yaylacıoglu F. Passive silicone oil removal with 23G transconjunctival system. Ret Vit 2013;21:105-8.
84. Özdek Ş, Yalçın G. Diabetik maküla ödeminde yeni isimlendirme ve sınıflama. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics, 2013;6 (1):43-50.
85. Eroğlu HY, Kantarcı FAG, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Retina dekolmanında çevresel skleral çökertmeye bağlı komplikasyonlar. Ret-Vit 2013;21:209-212.
86. Tufan HA, Gencer B, Çömez AT, Özdek Ş. Intravitreal bevacizumab treatment for chronic central serous chorioretinopathy presumably associated with trigger point steroid injection. Ret-Vit 2013;21:219-222.
87. Aktaş Z, Yıldız BK, Hasanreisoğlu B, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. İntravitreal silikon tamponadın alınmadan önce ve sonra GİB üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. MN Ophthalmology, 2013; 20 (3):172-176.
88. Hasanreisoğlu M, Özdek Ş. Oküler toksoplazmozis: Epidemiyoloji, bulaş yolları, patogenez, popülasyon biyolojisi, klinik özellikler, tanı ve tedavi. Ret-Vit 2013;21:235-246.
89. Hasanreisoğlu M, Kumova D, Gürelik G, Aktaş Z, Özdek Ş. Early Vitrectomy For Retained Lens Fragments In Eyes With Pre-Existing Co-Morbidities. Ret-Vit 2014;22:29-34
90. Karaca EE, Aktaş Z, Yalçın NG, Hasanreisoğlu CM, Özdek Ş. Göz İçi Lens Dislokasyonlarında Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Sonuçları. MN Oftalmoloji, Haziran 2014 21;2:92-98.
91. Yalçın NG, Aktaş Z, Hasanreisoğlu M, Özdek Ş. İntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrası Lens İçerisinde Hapsolmuş İlaç Partiküllerine Bağlı Gelişen Akut Görme Kaybı. MN Oftalmoloji, Eylül 2014: 21 (3). 214-17.
92. Yıldız BK, Yalçın NG, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Tek doz İV anti-VEGF enjeksiyonu öncesi ve sonrası VFQ-25 ve Gazi-VFQ-10 anket sonuçları. Ret-Vit 2014, 22(4); 297-301.
93. Doğuizi S, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B, Aktaş Z, Hasanreisoğlu M. Exudatif tip YBMD sonucu oluşan koroid neovaskülerizasyonunun İV anti-VEGF ile tedavisinde gerçek hayattaki uygulama sonuçları. Ret-Vit 2014, 22(4);267-73.
94. Özdek Ş, Özmen MC. YBMD de tedavide laser uygulamaları: argon laser ve transpupiller termoterapi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2015;8(1):53-7
95. Özdek Ş, Yalçın G. Diabetik Makülopatide Yeni Yaklaşımlar. Ret-Vit 2015 Özel Sayı.S:32-42